Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 27 2019

4706 7207 400
Reposted fromGosha Gosha viasiostrzyca siostrzyca

Miałem szaloną ochotę na Twoje towarzystwo

bez względu na wszelkie erotyczne objawy
     

— 13/14 V 1923- Stanisław Ignacy Witkiewicz "Listy do żony"
Reposted fromtruskawkizczekolada truskawkizczekolada via0 0
9292 6a09 400
9472 4cfa 400
Reposted fromeffic effic viadesinteressement desinteressement
Życie bez czytania jest niebezpieczne, trzeba zadowolić się samym życiem, a to niesie ze sobą pewne ryzyko.
— Michel Houellebecq, "Platforma"
Reposted fromtrup trup viatwice twice

November 26 2019

4557 f670 400
mood
Ponieważ nie chce pokazać po sobie, że się boi, nawet w tym jest samotny.
— Ingmar Bergman "Niedzielne dziecko"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait via0 0
3582 f1f5 400
6522 c83f 400
5358 87ed 400
9628 ee6c 400
Reposted fromciarka ciarka

November 09 2019

3975 8885 400
Repulsion, R. Polanski (1965)
Reposted frommovieguy movieguy viaciarka ciarka
8971 3376 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viatwice twice
9200 c134 400
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viatwice twice
5488 e289 400
Reposted frombajaderra bajaderra viadumbscream dumbscream
3337 3e38 400
Reposted frommistic mistic viadumbscream dumbscream
5291 7344 400
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl