Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

8728 f376 400

June 27 2015

0919 04af 400

somedevil:

Hiroshi Yoshida

Reposted fromlafuene lafuene viadomitrz domitrz
3345 ea11 400
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadomitrz domitrz
0536 36c5 400

The Souls of Acheron (detail) Adolf Hirémy-Hirschl, 1898

Reposted fromLittleJack LittleJack viadezynwoltura dezynwoltura
9817 983c 400

ilo-v:

Center of Attention

Reposted fromink ink vianataliablus nataliablus
9818 43b7 400

tremendousandsonorouswords:

Hedda Sterne’s studio, photographed by Duane Michals in 1970

Reposted fromink ink vianataliablus nataliablus
2840 d6b0 400

Piet Mondriaan

June 26 2015

5339 22f8 400
Reposted fromgoniewicz goniewicz viapsychobabble psychobabble
2521 0c0c 400
Reposted fromLotte Lotte viainsanedreamer insanedreamer

June 24 2015

Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal. 
A przecież żal. 
— ignacy karpowicz
9781 9509 400
Reposted fromkarmacoma karmacoma viahelpmeimhungry helpmeimhungry

June 23 2015

2295 3dad 400
Reposted fromlouse louse viainsanedreamer insanedreamer
7046 716b 400
Nareszcie sam! Słychać już tylko turkot zapóźnionych i zdrożonych dorożek. Czeka nas kilka godzin ciszy, a może i wypoczynku. Nareszcie! Skończyła się tyrania ludzkiej twarzy... 
odtąd będę cierpiał tylko z własnej przyczyny.
— O pierwszej w nocy, Charles Baudelaire

June 22 2015

Reposted fromarienaitsuno arienaitsuno vianikotyna nikotyna
4620 8c39 400
Reposted fromembrion embrion viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl