Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2019

6604 9e6f 400

sangatte:

Stefan Brückner

Reposted fromkimik kimik viapredictableannie predictableannie
8812 2aa7 400
Reposted fromkarahippie karahippie
8280 1e0d 400
8272 9782 400
8677 cf04 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viahavingdreams havingdreams
9353 85c5 400
Reposted fromanheros anheros viainsanedreamer insanedreamer
8454 68a1 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viahavingdreams havingdreams
8444 a7be 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viahavingdreams havingdreams
2071 38d6 400
Reposted frombrumous brumous viainsanedreamer insanedreamer
4246 f099 400
8554 beb9 400
Reposted frombrumous brumous viainsanedreamer insanedreamer
4715 261f 400
Reposted fromkarmacoma karmacoma viainsanedreamer insanedreamer
5841 73c0 400
Uzumaki zrobią animowaną wersje <3 Pamiętam jak to czytałem, dobre czasy, ojciec coś gadał, nie rozróżniałem słów bo sam byłem uzumaki
9961 f400 400
Reposted fromkarahippie karahippie
8583 895f 400
Reposted frombrumous brumous viahavingdreams havingdreams
Naj­bar­dziej prze­rażającym dźwiękiem na świecie jest bi­cie włas­ne­go ser­ca. Nikt nie lu­bi o tym mówić, ale to praw­da. Jest to dzi­ka bes­tia, która w sa­mym środ­ku głębo­kiego strachu do­bija się ol­brzy­mią pięścią do ja­kichś wewnętrznych drzwi, by ją wypuścić.
— Jonathan Carroll
Reposted fromumorusana umorusana viahavingdreams havingdreams
9544 4fce 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viahavingdreams havingdreams
0240 41e3 400
Reposted fromciarka ciarka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl